Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Приєднання до електричних мереж згідно Кодексу системи розподілу

Надання послуг з приєднання електроустановок іншим замовникам, крім визначених в абзацах другому та третьому пункту 3 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг29.12.2023 No 2648, що звернулись із заявою про приєднання електроустановок з 01 січня 2024 року, здійснюється операторами систем розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310 з усіма змінами (далі –Кодекс).

postanova_stavky_standartnoho_pryiednannia_2024
postanova_stavky_standartnoho_pryiednannia_2024_dodatok
stavky_nestandartnoho_pryiednannia_2024
Умови приєднання до системи розподілу

Згідно розділу IV. Порядок приєднання до систем розподілу КСР

ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу, затвердженому Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310 та  Постанов зі змінами (Постанова НКРЕКП від 03.12.2019р. №2595,  Постанова НКРЕКП від 24.06.2020р. №1209 та Постанова НКРЕКП від 28.04.2021р. № 717).

Послуга з приєднання надається на підставі типового договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором про приєднання та укладається з урахуванням статей 633,634,641,642

Цивільного кодексу України за типовою формою (додаток 1, додаток 2 до Кодексу систем розподілу).

На вимогу замовника ПрАТ «Рівнеобленерго» (далі – Товариство) протягом трьох робочих днів від дати отримання відповідного звернення надає підписаний Товариством примірник укладеного договору про приєднання (залежно від типу приєднання) у паперовій формі.

Замовник звертається до Товариства та/або районів електричних мереж (далі – РЕМ) за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності.

Заява про приєднання разом з копіями доданих до неї  документів подається замовником особисто або через уповноваженого належним чином представника, або  надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути  надіслана в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку на електронну поштову адресу CS@roe.vsei.ua.

У заяві про приєднання зазначаються відомості про:

 • номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);
 • наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;
 • індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);
 • код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

До заяви про приєднання додаються такі документи:

  • копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
  • належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;
  • копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • графічні матеріали із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
  • техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);
  • інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об’єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

 • копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом архітектури або право власності чи користування частиною об’єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);
 • копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);
 • графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
 • лист-погодження від власника об’єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об’єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

 • копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
 • копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;
 • копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання (згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу ІV Кодексу систем розподілу) до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб’єкта господарювання.

Заява про приєднання електроустановки певної потужності є типовою та затверджена Кодексом систем розподілу.

У разі коли об’єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у спільній сумісній власності (користуванні) декількох осіб, Товариство та/або РЕМ укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів).

Процедура надання послуги з приєднання передбачає:

 • визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 – 20кВ, що відповідає ступеню напруги в прогнозованій точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу Замовнику технічних умов на приєднання (за формою, наведеною в додатку 4 Кодексу систем розподілу), розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
 • оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;
 • виконання ОСР будівельних робіт в електричній мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника;
 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання (додаток 5 Кодексу систем розподілу).

Стандартне приєднання

 ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним.

Стандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

 • перший ступінь – до 16 кВт включно;
 • другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно.

Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

 • розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;
 • підготовку технічного завдання на проєктування;
 • розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);
 • здійснення, у разі необхідності, заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;
 • виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Технічні умови стандартного приєднання разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату плати за приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених Кодексом систем розподілу (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).

Договір про стандартне приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Ставки стандартного приєднання 2024р

 

Нестандартне приєднання.

 ОСР надає послугу з нестандартного приєднання “під ключ” або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним.

Нестандартне приєднання – приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання (розрахунковою потужністю більше 50 кВт, числовим значенням відстані від точки приєднання до точки забезпечення потужності, яке перевищує встановлене законодавством граничне значення (300м по прямій лінії), приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР (Оператор системи розподілу ПрАТ “Рівнеобленерго”).

Послуга з нестандартного приєднання “під ключ” передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню, а саме:

 • розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;
 • підготовку технічного завдання на проєктування;
 • розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);
 • здійснення, у разі необхідності, заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;
 • виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

 • проєктування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;
 • замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж;
 • замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника.

Послуга з нестандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Технічні умови нестандартного приєднання «під ключ» разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату плати за приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією) та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП або іншими суб’єктами господарювання.

Технічні умови нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини замовником разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж за потужність та рахунком на оплату плати за приєднання за потужність згідно з умовами договору, надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією) та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП або іншими суб’єктами господарювання.

Договір про нестандартне приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Договори про нестандартне приєднання від електричних мереж суб’єкта господарювання, та ті, які містять вимоги до електроустановок ОСП (укладені на підставі пунктів 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу), оформляються у письмовій формі та вважаються укладеними після їх підписання сторонами.

Ставки нестандартного приєднання 2024р

Отримати бланк заяви про приєднання.

Порядок розрахунку вартості послуги приєднання, форми заяв та договорів
Відповідно до вимог Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018р. №1965 (зі змінами), вартість приєднання розраховується за формулами:

 • Плата за стандартне приєднання до електричних мереж Пст, грн:

Пст = Рзаявл* С,  

де,

Рзаявл – заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника, кВт;

С – ставка плати за стандартне приєднання, грн/кВт, – затверджена постановою НКРЕКП на розрахунковий період, яка диференціюється за місцезнаходженням електроустановки замовника; категорією надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок, заявленою замовником; схемою електрозабезпечення та за ступенем напруги в точці приєднання.

Ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж 2024р

 

 • Плата за нестандартне приєднання «під ключ»  Пнст, грн:

Пнст = Рзаявл * С + l1(2) * Cлін, 

де,

Рзаявл – заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника, кВт;

С  – ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок замовника, грн/кВт, – затверджена постановою НКРЕКП на розрахунковий період;

l1(2) – відстань по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах, від якої (яких) забезпечується заявлена категорія за надійністю відповідного ступеня напруги, м;

Cлін – ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, грн/кВт, – затверджена постановою НКРЕКП на розрахунковий період, яка диференціюється за типом лінії електропередавання; ступенем напруги в точці приєднання та за розташуванням точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника.

 • Плата за нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником  Пнст грн:

Пнст = Рзаявл * С + lкошторис,

де,

Рзаявл  – заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника, кВт;

С– ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок замовника, грн/кВт, – затверджена постановою НКРЕКП на розрахунковий період;

lкошторис – складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що буде визначена відповідно до розробленої Замовником та погодженої Виконавцем послуг проєктно-кошторисної документації щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок Замовника).

Ставки плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж 2024р

 

Форми заяв
Заява про приєднання електроустановки певної потужності до Типового договору Заява про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання

 

Публічні типові договори про приєднання
ТИПОВИЙ ДОГОВІР про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу ТИПОВИЙ ДОГОВІР про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» ТИПОВИЙ ДОГОВІР про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником

Адреси (фактичні, поштові, електронні), номери телефонів ОСР, за якими можливе спілкування
№ п/п Назва району електричних мереж (РЕМ) Фактична адреса Поштова адреса Електронна адреса Телефон
1 Березнівська дільниця 34600, м.Березне, вул. Андріївська, 73 34600, м.Березне, вул. Андріївська, 73 INFO@ROE.VSEI.UA (03653) 5-34-96
2 Володимирецька дільниця 34300, смт. Володимирець,вул. Соборна, 92, 34402,м. Вараш, мкр-н Будівельників, 25/4 34300, смт. Володимирець,вул. Соборна, 92 INFO@ROE.VSEI.UA (03634) 2-53-27, (03636) 2-35-81
3 Гощанська дільниця 35400, смт. Гоща, вул.Рівненська, 58 35400, смт. Гоща, вул.Рівненська, 58 INFO@ROE.VSEI.UA (03650) 2-17-85
4 Дубенська дільниця 35600, м. Дубно, вул. Замкова, 47 35600, м. Дубно, вул. Замкова, 47 INFO@ROE.VSEI.UA (03656) 3-26-66
5 Дубровицька дільниця 34100, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 11 34100, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 11 INFO@ROE.VSEI.UA (03658) 2-01-17
6 Зарічненська дільниця 34000, смт. Зарічне,
вул. Фестивальна, 4
34000, смт. Зарічне,
вул. Фестивальна, 4
INFO@ROE.VSEI.UA (03632) 3-04-62
7 Здолбунівська дільниця 35700, м. Здолбунів, вул. Стефановича, 6 35700, м. Здолбунів, вул. Стефановича, 6 INFO@ROE.VSEI.UA (03652) 2-51-37
8 Корецька дільниця 34700, м.Корець,
вул. Київська, 163
34700, м.Корець,
вул. Київська, 163
INFO@ROE.VSEI.UA (03651) 2-04- 21
9 Костопільська дільниця 35000, м.Костопіль,
вул. Крип’якевича, 52
35000, м.Костопіль,
вул. Крип’якевича, 52
INFO@ROE.VSEI.UA (03657) 2-23-30   (067)924-67-63
10 Млинівська дільниця 35100, смт.Млинів, вул. Поліщука, 77 35100, смт.Млинів, вул. Поліщука, 77 INFO@ROE.VSEI.UA (03659) 6-37-05
11 Острозька дільниця 35800, м. Острог, проспект Незалежності, 159Б 35800, м. Острог, проспект Незалежності, 159Б INFO@ROE.VSEI.UA (03654 ) 2-35-34
12 Рівненська дільниця 33000, с. Зоря, вул.Клеванська, 2 33000, с. Зоря, вул.Клеванська, 2 INFO@ROE.VSEI.UA (0362) 69-42-07
13 Рокитнівська дільниця 34200, смт. Рокитне,вул. Шевченка,18 34200, смт. Рокитне,вул. Шевченка,18 INFO@ROE.VSEI.UA (03635) 2-23-06
14 Сарненська дільниця 34500, м.Сарни, вул. Котляревського, 18 34500, м.Сарни, вул. Котляревського, 18 INFO@ROE.VSEI.UA (03655) 3-58-71
15 Радивилівська дільниця 35500, м.Радивилів, вул.Почаївська, 223 35500, м.Радивилів, вул.Почаївська, 223 INFO@ROE.VSEI.UA (03633) 4-15-91
16 Рівненська міська дільниця 33013, м.Рівне, вул.Кн.Володимира,71 33013, м.Рівне, вул.Кн.Володимира,71 INFO@ROE.VSEI.UA (0362) 69-44-13
17 “Єдине вікно” 33027, м.Рівне, вул.Кн.Володимира,71 м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 71. INFO@ROE.VSEI.UA (0362) 69-42-07 (067)360-26-18

З усіх питань щодо приєднання звертатися по телефону:

+380362-69-42-07,+38067-360-26-18

Графік роботи «Єдиного вікна»

Пн. – Чт.  з 8.00 – 17.15, перерва на обід 12.00-13.00;

Пт. з 8.00 – 16.00, перерва на обід 12.00-13.00.

Робота з замовниками (консультація, приймання документів),               Пн. – Пт. 9-00 – 15-00.

Єдине вікно знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 71.

Електронний кабінет приєднань
Для відслідковування стану Вашого процесу реалізації приєднання, можете скористатись особистим кабінетом Кабінет реалізації приєднання
Нормативно-правові акти

Приєднання до електричних мереж ПрАТ «Рівнеобленерго» проводиться згідно:

Кодексу систем розподілу зі змінами затвердженими постановою НКРЕКП від 29.04.2021 № 717
 
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=61178

 • Кодексу системи розподілу зі змінами, затверджений постановою НКРЕКП від 06.2020р №1209 (далі – Кодекс)

http://www.nerc.gov.ua/?id=52584

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1209874-20#Text

 • Закону України “Про ринок електричної енергії”;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

 • Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” із змінами і доповненнями;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

 • «Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1657-20#Text

 • Кодексу системи розподілу зі змінами, затверджений постановою НКРЕКП від 03.12.2019р №2595 (далі – Кодекс)

https://www.nerc.gov.ua/?id=46565

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2595874-19

 • Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2019р. №1965.

http://www.nerc.gov.ua/?id=37446

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1965874-18

Зміни до Методики , Постанова №1700 від 06.10.2021р.
Порядок розгляду ПКД НП

Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації на електричні мережі лінійної частини нестандартного приєднання.

Замовник звертається до «Єдиного вікна» ПрАТ “Рівнеобленерго” із заявою щодо розгляду та погодження проєктно-кошторисної документації на електричні мережі лінійної частини нестандартного приєднання – 4 екземпляри проєктної документації та кошторис в друкованому вигляді.

Строк розгляду проєктної документації складає 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами системи розподілу – 30 робочих днів.

Узгодження проєктної документації ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснюється безоплатно.

Після розгляду проєктної документації Замовнику надається технічне рішення про погодження проєктної документації на фірмовому бланку.

Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації  Замовником – 30 робочих днів з дня отримання зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проєктної документації шляхом письмового повідомлення ПрАТ “Рівнеобленерго”, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

Доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, зазначені вище.

При необхідності відведення земельних ділянок під об’єкти лінійної частини приєднання Замовник здійснює заходи, щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

Порядок розгляду ТЕО

Порядок розгляду ТЕО вибору схеми приєднання.

Замовник звертається до «Єдиного вікна» ПрАТ “Рівнеобленерго” із заявою щодо розгляду та погодження ТЕО вибору схеми приєднання при проєктуванні лінійної частини нестандартного приєднання або ТЕО вибору схеми приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт – 1 екземпляр в паперовому та електронному вигляді на електронному носії.

Узгодження ТЕО ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснюється безоплатно.

Висновок ТЕО грунтується на технічно можливих варіантах видачі потужності Замовника в мережі ОСР та рекомендуються варіант найменших фінансових витрат Замовника.

Після розгляду ТЕО ПрАТ «Рівнеобленерго» направляється на погодження для ОСП.

Технічні вимоги на встановлення генераторних установок та установок збереження електрично енергії
Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap