Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу

Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу

ПОСТАНОВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

07.06.2022 № 568

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 352

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану», такі зміни:

1) у назві слова «затвердження Порядку» замінити словом «особливості»;

2) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Затвердити Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, що додаються.».

У зв’язку з цим пункти 2 – 7 вважати відповідно пунктами 3 – 8;

3) унести до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану зміни, що додаються;

4) доповнити Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, що додаються.

 1. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП              К.Ущаповський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних

послуг

07.06.2022 № 568

Зміни до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану

 1. У пункті 5 цифру «3» замінити цифрою «4».
 2. У пункті 10:

абзац третій після слів «до електричних мереж» доповнити словами «та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії»;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«тип приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, якому на день укладення договору відповідає електроустановка замовника за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування (стандартне приєднання/нестандартне приєднання/приєднання на території комплексної забудови/приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання);».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – сімнадцятим.

 1. Абзаци третій – п’ятий пункту 13 після слів «до електричних мереж» доповнити словами такого змісту «та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії».
 2. Доповнити новим пунктом такого змісту:

«22. Замовники, з якими оператор системи розподілу до 24 лютого 2022 року уклав договори про приєднання, зобов’язання за якими не виконані, мають право звернутися до оператора системи розподілу згідно з вимогами цього Порядку щодо отримання послуг з тимчасового приєднання на період дії в Україні воєнного стану.

Після отримання таким замовником послуги згідно з положеннями тимчасового приєднання оператор системи розподілу має:

протягом десяти днів після завершення чи скасування на території України воєнного стану ініціювати внесення змін до укладених до 24 лютого 2022 року договорів про приєднання у частині визначення строку їх дії та строку надання послуг з приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу;

після виконання сторонами зобов’язань за договорами про приєднання ініціювати проведення остаточного розрахунку вартості плати за приєднання з урахуванням Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.».

 1. У тексті слова та знаки «а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами,» виключити, а слово «Укробронпром» замінити словом «Укроборонпром».

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики               А.Огньов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних

послуг

26.03.2022 № 352

Правила

приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу

 1. Ці Правила розроблені з метою приведення тимчасово приєднаних електроустановок (у тому числі електроустановок приєднаних за рахунок резерву потужності інших споживачів) згідно з вимогами Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, (далі – тимчасово приєднані електроустановки), у відповідність до вимог розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), у частині забезпечення зовнішнього електропостачання тимчасово приєднаних на період дії в Україні воєнного стану електроустановок за постійною схемою живлення.

Після припинення чи скасування на території України воєнного стану оператори систем розподілу протягом десяти днів мають письмово повідомити споживачів з тимчасово приєднаними електроустановками про необхідність їх приведення у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу протягом шести місяців, а також розмістити інформаційне повідомлення на офіційних вебсайтах у мережі Інтернет та ці Правила разом із додатками.

 1. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу здійснюється замовником за однією із таких процедур:

шляхом отримання (завершення) послуги з приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу;

шляхом отримання послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил.

 1. Тимчасові договори про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу, на підставі яких здійснюється надання послуг з розподілу електричної енергії тимчасово приєднаних електроустановок споживачів, діють до виконання умов:

1) договору про приєднання за постійною схемою, укладеного згідно з вимогами цих Правил;

2) договору про приєднання, що укладений згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану;

3) договору про приєднання, укладеного до 24 лютого 2022 року.

 1. Електропостачання до тимчасово приєднаних електроустановок споживачів (у тому числі електроустановок, приєднаних за рахунок резерву потужності інших споживачів) має бути припинено оператором системи розподілу у разі:

1) неприведення таких електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу з урахуванням цих Правил протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану;

2) неукладення замовником договору про приєднання за постійною схемою або договору про приєднання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу;

3) несплати вартості плати за приєднання згідно з вимогами Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965, та умовами укладених договорів про приєднання за постійною схемою або договорами про приєднання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу.

Електропостачання тимчасово приєднаних електроустановок, які на день тимчасового приєднання розташовувалась на території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється на тимчасовій основі до проведення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, у порядку, визначеному пунктами 4.1.13 – 4.1.15 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу.

Оператор системи розподілу здійснює технічні заходи щодо відключення та фактичного від’єднання тимчасово приєднаних електроустановок від електричних мереж без здійснення резервування потужності за таким об’єктом.

Про відключення таких тимчасово приєднаних до електричних мереж електроустановок оператор системи розподілу має попередити споживача письмово не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення.

Датою отримання такого попередження вважається дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, у якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

 1. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами передбачає:

повідомлення оператором системи розподілу протягом десяти днів з припинення чи скасування на території України воєнного стану замовника про необхідність приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу у зв’язку з припиненням чи скасуванням на території України воєнного стану;

подання замовником до оператора системи розподілу заяви про приєднання та заяви про безкоштовну передачу лінійної частини приєднання оператору системи розподілу;

підготовку та надання оператором системи розподілу замовнику договору про приєднання за постійною схемою та рахунку на оплату вартості приєднання;

підготовку та надання оператором системи розподілу договору про безкоштовну передачу лінійної частини приєднання;

укладання договору про приєднання за постійною схемою;

оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання за постійною схемою або повернення оператором системи розподілу різниці коштів (у разі необхідності) при стандартному приєднанні;

підписання сторонами акта про надання послуг з приєднання;

укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на постійній основі.

 1. З метою приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами замовник звертається до відповідного оператора системи розподілу із заявою про приєднання за постійною схемою за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил.
 2. Послуга приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами надається на підставі договору про приєднання за постійною схемою, що укладається між замовником, електроустановки якого приєднані за тимчасовою схемою згідно з вимогами Порядку, та оператором системи розподілу за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил (далі – договір про приєднання за постійною схемою).

Оператор системи розподілу протягом десяти календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання заяви про приєднання, надає замовнику два примірники проєктів договорів про приєднання за постійною схемою та проєкти додаткових угод щодо внесення змін до тимчасових договорів споживачів про надання послуг з розподілу електричної енергії щодо продовження строків їх дії згідно з вимогами пункту 3 цих Правил.

Приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до Кодексу систем розподілу здійснюється залежно від технічних характеристик електроустановки та місця розташування тимчасово приєднаної електроустановки на дату укладення договору тимчасового приєднання за однією із таких процедур:

стандартного типу приєднання,

нестандартного типу приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником,

приєднання у рахунок зменшення величини договірної потужності іншого споживання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу.

 1. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок, що на дату укладення договору тимчасового приєднання за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування відповідали нестандартному типу приєднання, у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, здійснюється таким чином:

1) плата за надання замовнику послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил, включає плату за потужність, яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами.

Замовник може оплатити послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил протягом двадцяти робочих днів з дати підписання сторонами договору про приєднання за постійною схемою або рівномірними платежами щомісяця протягом не більше одного календарного року з дати підписання сторонами договору про приєднання за постійною схемою за пропозицією замовника.

Спосіб оплати послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил замовник зазначає в заяві про приєднання за постійною схемою.

У разі оплати замовником послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил протягом двадцяти робочих днів з дати підписання сторонами договору, розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання потужності здійснюється з коефіцієнтом 0,9;

2) замовник, який був стороною, відповідальною за будівництво лінійної частини тимчасового приєднання, протягом строку дії договору про приєднання за постійною схемою зобов’язаний:

передати оператору системи розподілу розроблену та погоджену в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами (крім оператора системи розподілу) проєктно-кошторисну документацію на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядну документацію на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання;

забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджено відповідною довідкою щодо огляду Державною інспекцією енергетичного нагляду України електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії;

безоплатно передати замовнику електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу;

3) з метою підтвердження відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та відповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник звертається до Державної інспекції енергетичного нагляду України з відповідним зверненням щодо здійснення огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

Рекомендувати Державній інспекції енергетичного нагляду України протягом десяти робочих днів з дня отримання звернення замовника здійснювати огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, за результатами якого оформляти довідку за рекомендованою формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил, та направляти замовнику у спосіб, указаний ним у зверненні разом із фотоматеріалами виявлених обґрунтованих зауважень (у разі наявності).

Обґрунтовані зауваження щодо невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

У разі невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та/або невідповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник зобов’язаний їх усунути та звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо проведення повторного огляду.

Повторний огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання рекомендувати Державній інспекції енергетичного нагляду України здійснювати з дотриманням цього пункту.

Під час повторного огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються усунення раніше виявлених зауважень або неусунення їх повністю або частково;

4) строк безоплатної передачі замовником електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу зазначається в договорі про приєднання за постійною схемою та становить не більше:

120 календарних днів – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт;

5) оператор системи розподілу не має права відмовити замовнику у прийнятті у власність електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у разі виконання замовником вимог, визначених у цьому пункті.

Оператор системи розподілу не має права вимагати від замовника надання інших документів чи вчинення дій, не передбачених цим пунктом.

Гранична первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не може перевищувати добутку фактичної довжини лінійної частини приєднання та ставки плати за створення електричних мереж лінійної частини нестандартного приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами;

6) приєднання за постійною схемою тимчасово приєднаних електроустановок у рахунок зменшення величини договірної потужності іншого споживання здійснюється без нарахування плати за приєднання з дотриманням положень та у порядку, визначеному вимогами пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу.

 1. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок, що на дату тимчасового приєднання за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування, відповідали стандартному типу приєднання, у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, здійснюється таким чином:

1) вартість плати приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами визначається як різниця добутку замовленої до приєднання потужності і ставки плати за стандартне приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами, та первісної (балансової) вартості будівництва лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання з урахуванням вимог підпункту 4 цього пункту;

2) замовник, який був стороною, відповідальною за будівництво лінійної частини тимчасового приєднання, протягом строку дії договору про приєднання за постійною схемою зобов’язаний:

передати оператору системи розподілу розроблену та погоджену в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами (крім оператора системи розподілу) проєктно-кошторисну документацію на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядну документацію на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання;

забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджено відповідною довідкою щодо огляду Державною інспекцією енергетичного нагляду України електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії;

безоплатно передати замовнику електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу;

3) з метою підтвердження відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та відповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник звертається до Державної інспекції енергетичного нагляду України з відповідним зверненням щодо здійснення огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

Рекомендувати Державній інспекції протягом десяти робочих днів з дня отримання звернення замовника здійснювати огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, за результатами якого оформляти довідку за рекомендованою формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил, та направляти замовнику у спосіб, указаний ним у зверненні разом із фотоматеріалами виявлених обґрунтованих зауважень (у разі наявності).

Обґрунтовані зауваження щодо невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

У разі невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та/або невідповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник зобов’язаний їх усунути та звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо проведення повторного огляду.

Повторний огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання рекомендувати Державній інспекції енергетичного нагляду України здійснювати з дотриманням цього пункту.

Під час повторного огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються усунення раніше виявлених зауважень або неусунення їх повністю або частково;

4) гранична первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не може перевищувати добутку фактичної довжини лінійної частини приєднання та ставки плати за створення електричних мереж лінійної частини нестандартного приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами.

У разі якщо первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання перевищує вартість надання замовнику послуги з приєднання, визначеної на підставі абзацу першого цього підпункту, оператор системи розподілу сплачує замовнику різницю коштів протягом строку надання замовнику послуги з приєднання, визначеного договором про приєднання за постійною схемою, що відповідає строку надання замовнику послуги зі стандартного приєднання, визначеному згідно з вимогами Кодексу систем розподілу.

Витрати на покриття різниці коштів відносяться на надання послуги зі стандартного приєднання цього замовника.

 1. Факт приєднання до електричних мереж системи розподілу об’єкта замовника за постійною схемою підтверджується актом про надання послуги з приєднання.

Оператор системи розподілу одночасно з підписанням акта про надання послуги з приєднання має ініціювати укладення із замовником договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на постійній основі.

 1. У разі невиконання замовником вимог цих Правил лінійна частина тимчасового приєднання підлягає відключенню та демонтажу, а вартість її будівництва не підлягає компенсації. У цьому випадку електроустановка замовника має бути приєднана до електричних мереж у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу.

Оператор системи розподілу здійснює технічні заходи щодо відключення та фактичного від’єднання тимчасово приєднаних електроустановок від електричних мереж без здійснення резервування потужності за таким об’єктом.

Демонтаж лінійної частини приєднання у цьому випадку здійснюється тією стороною, яка здійснювала її будівництво.

 1. У разі надання замовником власних ресурсів (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) оператору системи розподілу для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) оператор системи розподілу компенсує замовнику протягом вісімнадцяти місяців з дня завершення чи скасування на території України воєнного стану вартість таких ресурсів на підставі їх фактичної закупівлі, що підтверджується відповідними первинними бухгалтерськими документами, на підставі укладеного між сторонами господарського договору.

Гранична вартість наданих замовником власних ресурсів (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) оператору системи розподілу для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) не може перевищувати вартісних показників на матеріали, обладнання та роботи, які застосовувались при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на 2022 рік.

Спірні питання щодо компенсації оператором системи розподілу наданих замовником ресурсів (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) вирішуються сторонами в установленому законодавством порядку.

 1. Приведення у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу тимчасово приєднаних об’єктів замовників, що використовуються для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації, здійснюється безоплатно.

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики                А.Огньов

Додаток

 

Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap