Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2022 року N 352

м. Київ

Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану

(назва із змінами, внесеними згідно з
постановою НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568)

Порядок
тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану

(У тексті Порядку слова та знаки “а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами,” виключено, слово “Укробронпром” замінено словом “Укроборонпром” згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 7 червня 2022 року N 568)

 1. Цей Порядок регулює відносини, які виникають між операторами систем розподілу та замовниками послуг з тимчасового приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників у період дії на території України воєнного стану.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

Згідно з вимогами цього Порядку надаються послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу.

Тимчасове приєднання електроустановок замовників призначених для виробництва електричної енергії, здійснюється у разі розташування точки приєднання на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки, з урахуванням особливостей, передбачених у пункті 10 цього Порядку.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з
постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

 1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

альтернативні точки приєднання – точки приєднання, які знаходяться у мережах оператора системи розподілу і не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж оператора системи розподілу, та точки приєднання у мережах суб’єктів господарювання або власників електричних мереж з наявними відповідними резервами потужності. Ці точки мають бути розташовані у радіусі будівництва лінійної частини з дотриманням норм проектування;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

договір про тимчасове приєднання до електричних мереж – домовленість сторін, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподілу та тимчасової зміни технічних параметрів відповідно до цього Порядку;

лінійна частина приєднання – електрична мережа, яка забезпечує живлення електроустановок замовника при тимчасовому приєднанні від точки забезпечення потужності до точки приєднання, розташованої на межі земельної ділянки замовника (території цієї земельної ділянки), або до місця розташування об’єкта замовника (при виборі замовником альтернативної точки приєднання) відповідного ступеня напруги;

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим
згідно з постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575,
у зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий
вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим)

тимчасове приєднання електроустановок – надання замовнику оператором системи розподілу послуги із тимчасового створення технічної можливості для передачі (прийняття) електричної енергії у місце приєднання електроустановки замовника, відповідної потужності до електричних мереж оператора системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності, у тому числі тимчасової зміни технічних параметрів;

тимчасова зміна технічних параметрів – збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки (у тому числі з однофазної на трифазну), за ініціативою замовника відповідно до цього Порядку.

 1. Оператор системи розподілу першочергово, невідкладно в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну “Укроборонпром”, які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

 1. Виконання робіт оператором системи розподілу з надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж має здійснюватися з дотриманням вимог щодо безпеки і захисту здоров’я та життя своїх працівників.
 2. Оператор системи розподілу не має права відмовити в тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього Порядку та з урахуванням вимог пункту 4 цього Порядку.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568)

 1. Послуга з тимчасового приєднання надається оператором системи розподілу на підставі договору про тимчасове приєднання, що укладається між замовником послуги з тимчасового приєднання та оператором системи розподілу.
 2. Для отримання проєкту договору про тимчасове приєднання замовник звертається до оператора системи розподілу за місцем розташування його електроустановок із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

(з 29.12.2022 р. пункт 7 буде доповнено абзацом, передбаченим підпунктом 2 пункту 4 Змін, затверджених постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

 1. До заяви про тимчасове приєднання додаються такі документи:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), або копія довідки/виписки з ЄДР, для фізичних осіб: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків;

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна;

4) лист суб’єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки замовника до власних електричних мереж у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб’єкта господарювання (у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання);

5) графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

6) довідка військової адміністрації, що підтверджує використання об’єкта для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну “Укроборонпром”, які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту (у разі наявності) із зазначенням у ній функціонального призначення об’єкта, що планується тимчасово приєднати до електричних мереж, а також обґрунтувань доцільності надання послуги з тимчасового приєднання такого об’єкта першочергово, у пріоритетному порядку та безкоштовно.

(підпункт 6 пункту 8 у редакції
постанови НКРЕКП від 26.07.2022 р. N 811)

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві та доданих документах несе замовник.

Оператору системи розподілу забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим Порядком.

 1. Наданій замовником заяві про тимчасове приєднання з додатками до неї оператор системи розподілу у день її подання присвоює реєстраційний номер.

Реєстраційний номер заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб (електронною поштою, факсом, за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо).

(з 29.12.2022 р. абзац другий пункту 9 буде замінено десятьма новими абзацами, передбаченими підпунктом 3 пункту 4 Змін, затверджених постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

 1. Оператор системи розподілу не пізніше ніж на другий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну “Укроборонпром”, які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту надає замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання та проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

(абзац  перший пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

Оператор системи розподілу не пізніше ніж на десятий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних документів надає замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання, орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

У разі відсутності повного комплекту документів та/або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, та/або неналежно заповненої замовником заяви про тимчасове приєднання (незаповнення колонки(нок) заяви або неправильне наповнення колонки), оператор системи розподілу приймає частину належним чином оформлених документів та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дня реєстрації заяви про приєднання, інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження до них та виявлені невідповідності з посиланням на вимоги цього Порядку та вносить відповідні дані до Інформації щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання. У разі наявності зауважень щодо неналежно заповненої замовником заяви про тимчасове приєднання до зауважень додається копія заяви, подана замовником.

(пункт 10 доповнено новим абзацом третім
згідно з постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575,
у зв’язку з цим абзаци третій – тридцять другий
вважати відповідно абзацами четвертим – тридцять третім)

Оператор системи розподілу в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну “Укроборонпром”, які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації.

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановами НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568,
від 26.07.2022 р. N 811)

У договорі про тимчасове приєднання має бути визначено:

основні технічні характеристики приєднання;

точку забезпечення потужності;

точку приєднання на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

(абзац восьмий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 26.07.2022 р. N 811)

альтеративні точки приєднання на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання;

(абзац дев’ятий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

тип приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, якому на день укладення договору відповідає електроустановка замовника за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування (стандартне приєднання / нестандартне приєднання / приєднання на території комплексної забудови / приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання);

(пункт 10 доповнено новим абзацом десятим
згідно з постановою НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568,
у зв’язку з цим абзаци десятий – сімнадцятий
вважати відповідно абзацами одинадцятим- вісімнадцятим)

вартість надання послуги з приєднання в частині будівництва лінійної частини приєднання із зазначенням специфікації та вартості обладнання для точки приєднання на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання, що розташована на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), умови оплати та порядок розрахунків;

(абзац одинадцятий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 26.07.2022 р. N 811)

сторону, відповідальну за будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) електроустановок від точки забезпечення потужності до точки приєднання та від альтернативних точок приєднання до місця розташування об’єкта замовника;

обов’язок замовника послуги з тимчасового приєднання погодити з оператором системи розподілу проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника для об’єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ на відповідність технічним умовам на тимчасове приєднання;

(пункт 10 доповнено новим абзацом тринадцятим
згідно з постановою НКРЕКП від 26.07.2022 р. N 811,
у зв’язку з цим абзаци тринадцятий – вісімнадцятий
вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – дев’ятнадцятим)

строки надання оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж.

Оператор системи розподілу зобов’язаний запропонувати замовнику всі можливі альтернативні точки приєднання.

Витрати оператора системи розподілу, понесені у зв’язку з реконструкцією (технічним переоснащенням) власних електричних мереж з метою надання замовнику послуги з тимчасового приєднання підлягають врахуванню при розрахунку величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов’язаних з наданням послуг з тимчасових приєднань, виконаних згідно з вимогами цього Порядку.

(абзац шістнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

Додатками до договору про тимчасове приєднання є розроблений оператором системи розподілу кошторис виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання, а також робіт з влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у разі вибору замовником послуги з тимчасового приєднання оператора системи розподілу, як виконавця робіт), та специфікація на обладнання, необхідне для виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мереж оператора системи розподілу від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

У разі неможливості оператора системи розподілу забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт власних електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) власними силами з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин. Замовник може запропонувати власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) оператору системи розподілу для можливості виконання цих робіт, які підлягають компенсації після виконання будівельно-монтажних робіт.

(абзац вісімнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановами НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317,
від 29.11.2022 р. N 1575)

У разі неможливості виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання силами оператора системи розподілу з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин.

(абзац дев’ятнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

Замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

У такому разі договір про тимчасове приєднання має містити такі положення:

1) зобов’язання замовника щодо:

розроблення та узгодження з оператором системи розподілу проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання на підставі отриманих технічних умов на тимчасове приєднання,

виконання на користь оператора системи розподілу будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання,

передачі оператору системи розподілу розробленої та погодженої в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами проєктно-кошторисної документації на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядної документації на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання. При цьому замовник погоджує із оператором системи розподілу лише проєктну документацію, без урахування кошторисної її частини,

забезпечення відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджується довідкою Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії (за рекомендованою формою, наведеною у додатку 3 до Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу),

передачі введених в експлуатацію у встановленому порядку електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу для подальшого здійснення оператором системи розподілу державної реєстрації права власності на зазначені установки і мережі;

2) зобов’язання оператора системи розподілу протягом 5 робочих днів з дня прийняття на баланс лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання надати Замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання;

3) послуга з приєднання вважається наданою з дати надання оператором системи розподілу Замовнику відповідного повідомлення;

4) плата за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та компенсація відповідних витрат замовника не передбачається.

Оператор системи розподілу не має права відмовити замовнику у реалізації права здійснювати будівництво лінійної частини приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

У разі обрання замовником альтернативної точки приєднання, яка знаходиться у мережах оператора системи розподілу і не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж оператора системи розподілу, та здійснення замовником будівництва електричних мереж від точки приєднання до межі власної земельної ділянки, замовник послуги з тимчасового приєднання може ініціювати передачу у власність оператору системи розподілу електричних мереж від альтернативної точки приєднання до межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на територію цієї земельної ділянки до завершення процедури надання послуги з тимчасового приєднання у порядку, визначеному цим пунктом.

Після передачі у власність оператору системи розподілу лінійної частини тимчасового приєднання, будівництво якої замовник виконав самостійно, точка приєднання розташовується на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

(пункт 10 доповнено абзацами згідно з
постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

 1. Резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) визначається як різниця між максимально можливою потужністю згідно з технічними характеристиками мережі та потужністю, передачу якої фактично на дату подачі заяви про приєднання здійснюють діючі електричні мережі у період максимального місячного навантаження енергосистеми з урахуванням прогнозного навантаження діючих споживачів.

У розрахунку резерву потужності оператор використовує величини дозволеної до використання потужності інших споживачів, яка фактично ними не використовувалась протягом останніх трьох місяців.

У разі тимчасового приєднання електроустановки замовника, що призведе до обмеження величини дозволеної до використання потужності інших споживачів, яка фактично ними не використовувалась протягом останніх трьох місяців, оператор системи розподілу письмово повідомляє таких споживачів про обмеження договірної потужності на час тимчасового приєднання.

Оператор системи розподілу при визначенні можливих точок забезпечення потужності враховує наявність резерву потужності обладнання напругою 10 (6) – 35 кВ системи передачі, а також наявність резерву потужності обладнання напругою 10 (6) – 35 кВ оператора системи розподілу з центрами живлення від системи передачі, та видає технічні умови із визначеною точкою забезпечення потужності (точкою приєднання) в цих мережах, про що повідомляє оператора системи передачі.

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, для отримання висновку щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на тимчасове приєднання та обґрунтованості проведеного оператором системи розподілу розрахунку резерву потужності електричних мереж в зоні можливого приєднання.

 1. У разі обрання замовником:

точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника – виконання будівельно-монтажних робіт існуючих електричних мереж оператора системи розподілу (реконструкція, технічне переоснащення) виконується оператором системи розподілу за власний рахунок, будівництво лінійної частини приєднання здійснюється оператором системи розподілу за рахунок замовника. Замовник може у цьому разі також будувати лінійну частину приєднання самостійно, що відповідно зазначається у договорі про тимчасове приєднання;

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

альтернативної точки приєднання – виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання, яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу, до місця розташування об’єкта замовника здійснюється замовником, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

Абзац четвертий пункту 12 виключено

(згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317,
у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим)

У випаду реконструкції та/або технічного переоснащення обладнання електричних мереж такі мережі перебувають у власності та технічній експлуатації первинного власника таких мереж.

 1. У разі тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж із обраною замовником точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та здійсненням оператором системи розподілу будівництва лінійної частини приєднання, плата за приєднання лінійної частини розраховується згідно з договором про тимчасове приєднання на основі кошторису на виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання. У разі прийняття замовником рішення здійснити самостійно будівництво лінійної частини приєднання з обраною точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), плата за тимчасове приєднання не нараховується.

(абзац перший пункту 13 у редакції
постанови НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

Вартість матеріалів та обладнання, що використовуються оператором системи розподілу для виконання будівельно-монтажних робіт під час надання послуги з приєднання визначається на підставі їх фактичної закупівлі з дотриманням норм чинного законодавства. Оператори систем розподілу надають до НКРЕКП інформацію про вартісні показники закупівлі матеріалів та обладнання, що використовувалось для надання послуг з приєднання.

Оператор системи розподілу в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Мінстратегпромі та на підприємствах, організаціях і установах, які належать до сфери управління Мінстратегпрому, задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації.

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з постановами НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568,
від 26.07.2022 р. N 811)

Оператор системи розподілу може залучати гуманітарну допомогу в частині реалізації послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну “Укроборонпром”, які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з постановами НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568,
від 26.07.2022 р. N 811)

Витрати оператора системи розподілу, понесені у зв’язку з безоплатним наданням послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну “Укроборонпром”, які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, підлягають врахуванню при розрахунку величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднань.

(абзац п’ятий пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з постановами НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568,
від 26.07.2022 р. N 811)

 1. Замовник у строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від оператора системи розподілу проєкту договору про тимчасове приєднання та технічних умов на тимчасове приєднання обирає із запропонованих оператором системи розподілу точок приєднання, приймає рішення про сторону, відповідальну за будівництво лінійної частини приєднання з обраною точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), та повідомляє оператора системи розподілу про прийняте рішення.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

Оператор системи розподілу протягом одного календарного дня з дня отримання такого повідомлення надає замовнику скоригований та підписаний остаточний варіант договору про тимчасове приєднання з урахуванням обраної замовником точки приєднання, який підписується замовником разом з виданими технічними умовами, та повертається оператору системи розподілу для реєстрації.

Замовник сплачує виставлений оператором системи розподілу рахунок вартості надання послуги тимчасового приєднання (у разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та прийняття рішення про будівництво лінійної частини приєднання оператором системи розподілу).

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

У разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та прийняття рішення про будівництво лінійної частини приєднання оператором системи розподілу остаточна вартість надання послуги з тимчасового приєднання визначається за фактичними витратами, понесеними оператором системи розподілу під час надання послуги з тимчасового приєднання.

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

Якщо замовник не оплатив виставлений оператором системи розподілу рахунок вартості надання послуги тимчасового приєднання (у разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та прийняття рішення про будівництво лінійної частини приєднання оператором системи розподілу) протягом 20 днів з дня отримання відповідного рахунка договір про тимчасове приєднання вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності. У разі отримання оператором системи розподілу коштів від такого замовника після визначеного терміну оператор системи розподілу ініціює повернення зазначених коштів замовнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, указаний замовником у заяві про тимчасове приєднання.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з
постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

 1. Суб’єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за зверненням замовника погодити тимчасове приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж:

у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ;

у межах договірної потужності споживання цього суб’єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ;

у межах договірної потужності споживання цього суб’єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, із замовленою сумарною до приєднання потужністю до 1 МВт з урахуванням існуючої потужності генеруючих установок у мережах основного споживача та напругою в точці приєднання, що не перевищує 20 кВ. У цьому випадку зменшення суб’єктом господарювання величини договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії не вимагається.

(пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим
згідно з постановою НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317,
у зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий
вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим)

У разі згоди на приєднання об’єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж суб’єкт господарювання разом із листом погодження надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані.

Оператор системи розподілу у технічних умовах про тимчасове приєднання враховує технічні умови та технічні вимоги суб’єкта господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб’єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

У разі приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників, призначених для споживання електричної енергії, суб’єкт господарювання не має права відмовити замовнику у тимчасовому приєднанні електроустановок до власних електричних мереж у випадку, якщо за результатами його роботи за останні три місяці у нього фіксувався резерв потужності його електроустановок, що більший або рівний замовленій до приєднання потужності електроустановок замовника.

(абзац сьомий пункту 15 у редакції
постанови НКРЕКП від 18.10.2022 р. N 1317)

 1. Власник електричних мереж, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, та не є споживачем електричної енергії (крім оператора системи розподілу) (далі – власник), має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж на напрузі не вище 20 кВ.

У разі згоди на приєднання об’єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж власник разом із листом про погодження приєднання надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані із зазначенням власних реквізитів/даних.

Оператор системи розподілу у технічних умовах про тимчасове приєднання враховує технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від власника електричних мереж, щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання дозволеної до використання потужності.

У разі приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників, призначених для споживання електричної енергії, власник не має права відмовити замовнику у тимчасовому приєднанні електроустановок до власних електричних мереж у випадку, якщо за результатами його роботи за останні три місяці у нього фіксувався резерв потужності його електроустановок, що більший або рівний замовленій до приєднання потужності електроустановок замовника.

(Порядок доповнено новим пунктом 16 згідно з
постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575,
у зв’язку з цим пункти 16 – 22
вважати відповідно пунктами 17 – 23)

 1. У разі тимчасового приєднання улаштування вузла комерційного обліку здійснюється відповідно до Кодексу комерційного обліку.
 2. У разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника строк надання послуги тимчасового приєднання електроустановок замовника становить, як правило, 10 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дня оплати замовником оператору системи розподілу вартості тимчасового приєднання відповідно до договору про тимчасове приєднання. Інший строк надання послуги з тимчасового приєднання встановлюється сторонами у договорі про тимчасове приєднання.
 3. Про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії сторони, які виконували будівельно-монтажні роботи електричних мереж лінійної частини приєднання та/або електричних мереж оператора системи розподілу та влаштування вузла обліку відповідно, письмово повідомляють іншу сторону.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

Оператор системи розподілу зобов’язаний протягом 2 робочих днів після отримання/направлення повідомлення про виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії оформити із замовником акт надання послуги з тимчасового приєднання.

(пункт 19 доповнено новим абзацом другим
згідно з постановою НКРЕКП від 26.07.2022 р. N 811,
у зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати відповідно абзацами третім та четвертим)

Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується актом надання послуги з тимчасового приєднання.

Факти влаштування вузла обліку та введення його в облік підтверджується актом введення в експлуатацію та актом його пломбування.

 1. Замовник надає оператору системи розподілу за місцем розташування електроустановки, не пізніше наступного календарного дня після підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання, заяву про оформлення паспорта точки розподілу та гарантійний лист щодо дотримання вимог нормативно-технічних документів стосовно безпечної організації експлуатації змонтованих електроустановок, наказ про призначення особи відповідальної за експлуатацію електроустановок (для юридичних осіб) у випадках, визначених нормативно-технічними документами.
 2. Тимчасове підключення електроустановок замовника до електричної мережі та оформлення паспорта точки розподілу здійснюється не пізніше двох календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та після підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії. Підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.
 3. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до електричних мереж шляхом приведення у відповідність до вимог Кодексу в порядку, визначеному Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з
постановою НКРЕКП від 29.11.2022 р. N 1575)

 1. Замовники, з якими оператор системи розподілу до 24 лютого 2022 року уклав договори про приєднання, зобов’язання за якими не виконані, мають право звернутися до оператора системи розподілу згідно з вимогами цього Порядку щодо отримання послуг з тимчасового приєднання на період дії в Україні воєнного стану.

Після отримання таким замовником послуги згідно з положеннями тимчасового приєднання оператор системи розподілу має:

протягом десяти днів після завершення чи скасування на території України воєнного стану ініціювати внесення змін до укладених до 24 лютого 2022 року договорів про приєднання у частині визначення строку їх дії та строку надання послуг з приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу;

після виконання сторонами зобов’язань за договорами про приєднання ініціювати проведення остаточного розрахунку вартості плати за приєднання з урахуванням Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.

(Порядок доповнено пунктом 23 згідно з
постановою НКРЕКП від 07.06.2022 р. N 568)

 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики                А.Огньов

Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3
Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap